Duchovní aktivity

  1. Otevřít kostel přes celý den – umožnit zde zapálit svíci, napsat modlitbu, obdržet úryvek z Písma svatého, mít v kostele člověka, který příchozí přivítá a odpoví na případné otázky, atd.
  2. Připravit venkovní nástěnky, které budou srozumitelným způsobem vysvětlovat podstatu křesťanské víry a umístit je na prostranství před kostelem. Taktéž se dá připravit například výstava fotografií ze života farnosti a církve doprovázená patřičným vysvětlujícím textem.
  3. Modlitební večer, který může mít více podob, např. jak jsme je zakusili během setkání Taizé. Stačí připravit písně, texty z Písma a v kombinaci s tichem a přímluvami je modlitba poměrně snadno realizovatelná. I zde je však vhodné, aby určení lidé uvítali příchozí u vchodu do kostela a byli k dispozici těm, kteří se chtějí na něco zeptat.
  4. Eucharistická adorace. Lze připravit večerní modlitbu s vystavenou Eucharistií, nechat otevřené dveře kostela, zvát kolemjdoucí k návštěvě kostela a umožnit jim společnou modlitbu za jejich úmysly nebo udělení požehnání.
  5. Večer smíření a milosrdenství – uspořádat jeden večer na téma odpuštění. I zde je v centru modlitba, avšak v tomto případě vedena knězem či jinou určenou osobou. Jde o modlitbu za konkrétní skutečnosti, které lidé mají na srdci, ať ve fyzické nebo duchovni rovině. Zatímco hlavní moderátor vede modlitbu např. prokládanou hudbou, další modlitební pomocníci jsou připraveni ve dvojicích nabídnout modlitbu konkrétním lidem. Program lze obohatit přednáškami, svědectvími atd.
  6. Rozdávání ,,světla“ – dobrovolníci z farnosti nabízejí před kostelem nezapálené svíce a zvou, aby lidé vstoupili dovnitř a svíci zapálili. Lidé mohou přijít dopředu, zapálit svoji svíčku a setrvat někde v blízkosti (např. v lavici). Lze to také doplnit možností napsat na připravené papírky modlitby, které je možné položit na připravené místo. Během této modlitby je vhodné, aby hrála hudba a také i zde mají být dobrovolníci připraveni posloužit vysvětlením nebo modlitbou za každého, kdo o modlitbu požádá.
  7. Svědectví a koncert. Alternativní nabídkou na pomezí duchovního programu a kultury, je uspořádání koncertu na nějakém veřejném místě. Během koncertu vystoupí někdo z farníků a řekne své svědectví, jak uvěřil a proč věří. Nejde o kázání ale vyprávění o své vlastní cestě víry na 3 – 5 minut. Takový koncert může být zakončen modlitbou či požehnáním resp. nabídkou, kdo chce, může jít ještě do kostela na tichou modlitbu.